Algemene voorwaarden Autorijschool De Kempen

Artikel 1: Definities 
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

Dienstverlening
de inspanningsverplichting tot het leveren van een theorieopleiding, een praktijkopleiding, een pakket praktijkopleiding, een chauffeursopleiding en/of andere aanpalende werkzaamheden c.q. leveringen door de Verkeersschool

Examenbureau
de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV) en het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) of een ander examenbureau

Leerling
de natuurlijke persoon die de hulp inroept van de Verkeersschool dan wel die namens een rechtspersoon gebruik maakt van de Dienstverlening van de Verkeersschool

Les(sen)
theorieles(en) of rijles(en) in de praktijk

Lesovereenkomst
de in onderling overleg tussen Leerling en Verkeersschool te bepalen Dienstverlening

Pakket
Lesovereenkomst voor een vast aantal Lessen of voor een vaste periode voor een bepaalde vorm van Dienstverlening

Schriftelijk
in geschrift of elektronisch

Verkeersschool
Autorijschool De Kempen, gevestigd aan de Meester Knoopsstraat 12 (5561 AZ) te Riethoven ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17170242

 Artikel 2: Toepassingsbereik 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, zodra de Leerling of een rechtspersoon de Dienstverlening van de Verkeersschool heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn tussen de Leerling en de Verkeersschool van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken. 
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de Verkeersschool in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan de Leerling uitdrukkelijk anders heeft vermeld. 
 3. De Leerling met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met de Verkeersschool gesloten overeenkomsten. 

Artikel 3: Totstandkoming 

 1. De Lesovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Verkeersschool de opdracht tot Dienstverlening aanvaardt. De opdracht tot Dienstverlening wordt verstrekt door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier door de Leerling. 
 2. Indien de Leerling nog niet de meerderjarige leeftijd heeft bereikt ofwel onder bewind, mentorschap of curatele staat verklaart de Leerling met deze handeling te beschikken over de toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger(s) voor het aangaan van de Lesovereenkomst. 
 3. Indien het belang van de Leerling onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door de Verkeersschool vereist, dan wel indien de Leerling uitdrukkelijk onmiddellijke levering of een proefles heeft verzocht, wordt de Lesovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door de Verkeersschool geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan de Leerling is overgegaan. 
 4. De duur van de Lesovereenkomst wordt bepaald door de aard van de opleiding dan wel de omstandigheden van het geval. 

Artikel 4: Verplichtingen Verkeersschool 

De Verkeersschool draagt er zorg voor: 

 1. dat iedere rijles in de praktijk wordt gegeven door een instructeur die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WMR); 
 2. dat de duur van een rijles in de praktijk 100 minuten bedraagt, die volledig worden benut voor het geven van rijles in de praktijk; 
 3. dat de instructeur de Leerling regelmatig informatie geeft over de progressie van de Leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen; 
 4. dat de aanvraag voor een onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau, na de datum waarop in overleg met de Leerling is besloten dat het onderzoek kan worden aangevraagd, binnen twee weken nadat de Leerling de kosten van dit onderzoek en het lesgeld voor de Les(sen) die vóór de aanvraag hebben plaatsgevonden heeft voldaan aan de Verkeersschool, daadwerkelijk is ingediend bij of in het aanvraagbestand is ingevoerd van het Examenbureau; 
 5. dat de Leerling die via de Verkeersschool het betreffende onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij of zij is opgeroepen door het Examenbureau tot het afleggen van een onderzoek, de beschikking heeft over een lesvoertuig; 
 6. dat de tijdsduur van de te geven rijles in de praktijk, zoals overeengekomen in de Lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles; 
 7. dat er een WA-autoverzekering is afgesloten, welke dekking biedt voor schade ontstaan tijdens een rijles in de praktijk tegen aansprakelijkheid van de Verkeersschool; 
 8. de Leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij of zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek; 
 9. de Leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven; 
 10. de Leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij of zij aan de Verkeersschool hiervan melding moet maken. 

Artikel 5: Verplichtingen Leerling 

De Leerling moet: 

 1. indien deze de nog niet de meerderjarige leeftijd heeft bereikt ofwel onder bewind, mentorschap of curatele staat deze algemene voorwaarden voor totstandkoming van de Lesovereenkomst ter beschikking stellen aan diens wettelijk vertegenwoordiger(s); 
 2. onderschrijven dat op de Verkeersschool slechts een inspanningsplicht rust tot het behalen van het gewenste resultaat; 
 3. bepaalde lesonderdelen beheersen voor dat aan een onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau kan worden deelgenomen; 
 4. zich aan het met de Verkeersschool afgesproken lesschema houden en alle aanwijzingen van de instructeur(s) tijdens de Les opvolgen; 
 5. zich houden aan de vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de Les en bij niet verschijnen op het afgesproken moment zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs voldoen (bij een Pakket wordt de Les afgeschreven van het lestegoed). Indien de Leerling later dan op het afgesproken
  tijdstip op de afgesproken plaats aanwezig is, wordt de verloren tijd in mindering gebracht( de instructeur neemt hierbij een maximale wachttijd van 10 minuten in acht); 
 6. de volledige lesprijs voldoen indien de Les wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede wettelijk erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur; 
 7. verhindering voor een Les telefonisch doorgeven (bij geen gehoor dient de voicemail te worden ingesproken); 
 8. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen; 
 9. in de tijd tussen de aanvraag van een onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau en het daadwerkelijke onderzoek minimaal één les in de praktijk per week volgen (bij in gebreke blijven hiervan kan de Verkeersschool de Leerling weigeren een voertuig ter beschikking te stellen voor het praktijkexamen); 
 10. eventuele medische klachten, waarvan hij of zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het Examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de Leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de Verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld; 
 11. de Verkeersschool digitaal machtigen zodat de Verkeersschool een onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau kan aanvragen. De Verkeersschool is niet aansprakelijk wanneer de Leerling de machtiging achterwege laat; 
 12. de Verkeersschool tijdig melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de Leerling nalaat dit te vermelden, is de Verkeersschool niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende kosten; 

Artikel 6: Betaling 

 1. De Verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld c.q. administratiekosten in rekening te brengen bij de Leerling. De Leerling dient deze kosten direct met de overige verschuldigde kosten te voldoen. 
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de Dienstverlening en/of kosten voor het onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau contant of per factuur worden voldaan. 
 3. Indien de opleiding in opdracht van een bedrijf genoten wordt dient men, hiervoor een schriftelijke verklaring met alle gegevens van het bedrijf en de desbetreffende Leerling af te geven bij de Verkeersschool. De Leerling blijft naast het bedrijf hoofdelijk aansprakelijk. 
 4. De betaling per factuur dient voldaan te zijn vóór aanvang van het examen. 
 5. Indien in termijnen betaald wordt, dient dit telefonisch of schriftelijk doorgegeven te worden aan de medewerkers van het kantoor. Bij betaling in termijnen dient 50% van het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. 
 6. Extra Dienstverlening die buiten het Pakket vallen worden met regelmaat gefactureerd. 
 7. De Verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de Lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een Pakket en de pakketonderdelen verbruikt zullen worden binnen een periode van 12 maanden, tenzij duidelijk anders vermeld, welke periode aanvangt op het moment dat de Leerling zich inschrijft voor het betreffende pakket, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De Leerling heeft in dat geval het recht om de Lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. 
 8. Indien het lesgeld achteraf wordt gefactureerd dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan vóór het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen. Doet de Leerling dat niet, dan zendt de Verkeersschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de Leerling de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, dan is de Leerling in verzuim en is de Verkeersschool gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door de Verkeersschool te maken gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de Leerling in rekening worden gebracht. 
 9. Indien de Leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de Verkeersschool gerechtigd tot opschorting van diens verplichtingen dan wel hier nadere voorwaarden aan te verbinden. 
 10. Indien de Leerling na 30 dagen vanaf het moment van verzuim het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan dan is de Verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de Lesovereenkomst over te gaan. De Verkeersschool zal de Leerling hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

Artikel 7: Onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau 

 1. Indien het onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau geen doorgang vindt omdat de Leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de Verkeersschool of omdat de Leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek bij een Examenbureau voor rekening van de Leerling. De eventuele korting op het volgende onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau komt hiermee te vervallen. 
 2. Indien het onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau geen doorgang vindt wegens verhindering van de Leerling en deze verhindering bij de aanvraag van dit onderzoek aan de Verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau voor rekening van de Verkeersschool. 
 3. Indien het onderzoek naar de rijvaardigheid bij een Examenbureau geen doorgang vindt omdat het Examenbureau dit onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de Verkeersschool de Leerling het lesgeld van één rijles in de praktijk in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek. 
 4. Indien de Leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat er geen lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd beschikbaar is zal de Verkeersschool ervoor zorgen dat voor de Leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd. De Verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het nieuw onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de Leerling. 

Artikel 8: Beëindiging van de Lesovereenkomst 

 1. Indien de Lesovereenkomst niet bestaat uit een Pakket kan de Lesovereenkomst door zowel de Leerling als de Verkeersschool schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de Leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan een Examenbureau betaalde examengeld, reeds genoten Les(sen) alsmede inschrijfgeld c.q. administratiekosten. 
 2. Indien de Lesovereenkomst bestaat uit een Pakket dan kan de Leerling de Lesovereenkomst slechts schriftelijk beëindigen indien er sprake is van dringende redenen. Bij beëindiging om dringende redenen komt de eventueel gerekende pakketkorting te vervallen en zullen de genoten Les(sen) als losse Les(sen) worden berekend, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de Verkeersschool al afgedragen examengeld. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan een Examenbureau betaalde examengeld, reeds genoten Les(sen) zonder de eventuele doorgerekende pakketkorting alsmede inschrijfgeld c.q. administratiekosten. 
 3. Indien de Lesovereenkomst bestaat uit een Pakket dan kan de Verkeersschool de Lesovereenkomst slechts schriftelijk beëindigen indien er sprake is van dusdanig dringende redenen dat van de Verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de Leerling van die lesgelden, waarvoor de Verkeersschool nog niet heeft gepresteerd en indien onderdeel van het Pakket door de Leerling reeds voldane examengelden waarvoor het Examenbureau nog niet heeft gepresteerd. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Kosten die voortvloeien uit schade aan eigendommen van de Leerling en die zijn ontstaan tijdens de Les zijn voor rekening van de Leerling. Schade die ontstaat aan voertuigen, kleding en lesmaterialen die eigendom zijn van de Verkeersschool zijn voor rekening van de Verkeersschool, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de Leerling. 
 2. De Verkeersschool vrijwaart de Leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens een rijles in de praktijk alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de Leerling, alsmede bij het gebruik door de Leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 
 3. Na een valpartij of aanrijding beslist de instructeur of de Les(sen) worden hervat of beëindigd. 
 4. De Verkeersschool is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Leerling ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in grove nalatigheid of schuld aan de zijde van de Verkeersschool. 
 5. De Verkeersschool is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Leerling als gevolg van het niet naleven van de door de Verkeersschool gegeven aanwijzingen of gestelde regels bij de uitvoering van de overeenkomst. 
 6. De Verkeersschool is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Leerling die voortkomt uit lichamelijke gebreken welke de Leerling niet tijdig kenbaar maakt aan de Verkeersschool. 
 7. Indien de Leerling, ondanks zijn of haar verklaring, dat hem of haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn of haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles in de praktijk neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de Leerling de Verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake financiële consequenties geheel overnemen. 
 8. Indien de Leerling het gewenste resultaat niet behaald (waaronder de situatie waarin aan een Leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd) is de Verkeersschool niet aansprakelijk. 

Artikel 10: Specifieke bepalingen bij Lesovereenkomst inzake categorie A en AM 

 1. Het volgen van de rijles in de praktijk geschied(en) geheel op eigen risico. 
 2. De Leerling is zelf verantwoordelijk voor het veilig rijden op de openbare weg. De Leerling erkent dat de instructeur(s) kunnen adviseren in de route en handelingen, maar dat deze niet kunnen ingrijpen in het geval dat een gevaarlijke situatie ontstaat. 
 3. De Leerling is in het bezit van een geldig theoriecertificaat en heeft deze tijdens de Les(sen) bij zich. Bij Les(sen) cat. A is een geldig autorijbewijs ook toegestaan. 
 4. De Leerling dient op tijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Als de Leerling op het afgesproken tijdstip nog niet aanwezig is, zal de instructeur met (een) eventuele andere Leerling(en) vertrekken en zal de gehele Les van de Leerling die te laat is vervallen. Het lestarief zal niet worden gerestitueerd. 
 5. De Leerling erkent op de hoogte te zijn van de geldende verkeersregels. Verkeersboetes, zoals snelheidsovertredingen en door rood rijden, kunnen redelijkerwijs de instructeur niet verweten worden en zijn voor rekening van de Leerling. 
 6. Na een valpartij of aanrijding beslist de instructeur of de Les(sen) worden hervat of beëindigd. 
 7. De Leerling is verplicht tot het dragen van geschikte en kwalitatief goede kleding. Geschikte en kwalitatief goede kleding voldoet minimaal aan de volgende eisen:
  a.  motorlaarzen of schoenen met een stroeve en platte zool;
  b.  schoeisel dat tenminste de enkels bedekt en beschermt
       (voor motorleerlingen verplicht en voor bromfietsleerlingen geadviseerd);
  c.  een broek die de benen volledig bedekt en beschermt;
  d.  een jas die het bovenlichaam en de armen volledig bedekt en beschermt;
  e.  handschoenen die de hand en het polsgewricht volledig bedekken en beschermen;
  f.   en goedgekeurde motor integraalhelm of systeemhelm, voorzien van een helmvizier. 
 8. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van kleding die beschikbaar wordt gesteld door de Verkeersschool. 
 9. De Leerling is er zelf verantwoordelijk voor om aan de vereiste kledingvoorschriften te voldoen. De Leerling zal geweigerd worden aan de Les te mogen deelnemen indien deze niet de conform de vereiste kleding is gekleed. Het lesgeld zal hierbij niet worden gerestitueerd. 

Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens van de Leerling die worden vermeld op de Lesovereenkomst worden door de Verkeersschool verwerkt met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Aan de hand van deze verwerking kan de Verkeersschool de Lesovereenkomst uitvoeren, de Leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de Leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door Leerling bij de Verkeersschool aan te tekenen verzet gehonoreerd. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst vastgesteld op 25 september 2023.