Algemene voorwaarden Rijschool de Kempen 

Lessen

 • De duur van een blokuur bedraagt 100 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijles.
 • Een rij-instructeur van Rijschool De Kempen voldoet aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen.
 • De les wordt gegeven in een lesauto waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor alle inzittenden.
 • Indien de cursist later dan op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats aanwezig is, wordt de verloren tijd in mindering gebracht. De rijinstructeur neemt een wachttijd van 10 minuten in acht.
 • Indien de cursist niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats verschijnt, zonder dat de les tijdig is geannuleerd, worden de desbetreffende lesuren alsnog in rekening gebracht. Bij pakketopleidingen wordt de les afgeschreven van het lestegoed.

Praktijkexamen en Tussentijdse Toets

 •  De instructeur bepaalt in overleg met de cursist het moment van aanvraag van het praktijkexamen en/of tussentijdse toets.
 • Voor cursisten die het praktijkexamen of de tussentijdse toets via Rijschool De Kempen hebben aangevraagd, stelt de rijschool tijdens het examen hetzelfde voertuig ter beschikking waarin de cursist les heeft gehad, dan wel een voertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type.
 • Bij gebleken onbekwaamheid van de cursist heeft de rijschool het recht een examenaanvraag voor verzending te weigeren.
 • De rijschool is verantwoordelijk voor het verzenden van de aanvraag voor de tussentijdse toets en voor het praktijkexamen. De verzending hiervan geschiedt na volledige betaling door de cursist van het examengeld en van het lesgeld voor de lessen die vóór de aanvraag hebben plaatsgevonden.
 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en tijdig behalen van het theoriecertificaat, alsook voor het meebrengen van de voor het praktijkexamen benodigde documenten.
 • In de tijd tussen de aanvraag van het betreffende praktijkexamen en het daadwerkelijke praktijkexamen is de cursist verplicht minimaal één les per week te volgen. Bij in gebreke blijven hiervan kan de rijschool de cursist weigeren een voertuig ter beschikking te stellen voor het praktijkexamen.
 • Indien het praktijkexamen of de tussentijdse toets door toedoen van de cursist geen doorgang vindt, is deze verantwoordelijk voor alle kosten die hieraan verbonden zijn. De eventuele korting op het volgende praktijkexamen of tussentijdse toets komt hiermee te vervallen.
 • Indien het praktijkexamen of de tussentijdse toets door toedoen van de rijschool geen doorgang vindt, zijn de kosten voor het aanvragen van een nieuw praktijkexamen of tussentijdse toets geheel voor de rekening van de rijschool.

Tarieven

 • Bij landelijke prijsverhogingen behoudt Rijschool de Kempen het recht haar tarieven te wijzigen.

Betalingen

 • Bij een betalingsachterstand is Rijschool de Kempen gerechtigd tot het stopzetten van de rijlessen, dan wel slechts te verrichten tegen contante betaling.
 • Bij niet tijdige betaling is Rijschool de Kempen gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven, waarbij alle kosten (buitengerechtelijk / gerechtelijk) ten laste van de kandidaat komen.

Totstandkoming duur en beëindiging van de overeenkomst 

 • De overeenkomst tussen Rijschool de Kempen en een kandidaat komt tot stand door middel van het ondertekenen, van het daartoe bestemde inschrijfformulier.
 • De duur van de overeenkomst wordt bepaald door de aard van de rijopleiding dan wel de omstandigheden van het geval.
 • Opzegging van de overeenkomst dient op basis van een gegronde reden schriftelijk te gebeuren

Aansprakelijkheid

 • Rijschool de Kempen is niet aansprakelijk voor schade geleden door de kandidaat ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in grove nalatigheid of schuld aan de zijde van Rijschool de Kempen.
 • Rijschool de Kempen is niet aansprakelijk voor schade geleden door de kandidaat als gevolg van het niet naleven van de door Rijschool de Kempen gegeven aanwijzingen of gestelde regels bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Rijschool de Kempen is niet aansprakelijk voor schade geleden door de kandidaat die voortkomt uit lichamelijke gebreken welke de kandidaat niet tijdig kenbaar maakt aan Rijschool de Kempen.
 • Indien de Tussentijdse Toets of het examen niet door kan gaan omdat de kandidaat niet tijdig in het bezit is van het Theoriecertificaat komen de kosten voor rekening van de kandidaat.

Annuleringsvoorwaarden

 • In geval de kandidaat verhinderd is, dient deze dit tenminste 24 uur voor aanvang van de geplande rijles telefonisch aan Rijschool de Kempen door te geven.
 • In geval van ziekte dient de kandidaat dit op de eerste ziektedag voor 8.00 telefonisch door te geven.
 • Bij geen gehoor dient de voicemail ingesproken te worden.
 • Indien de kandidaat zich niet aan de bovenstaande annuleringsvoorwaarden houdt, wordt het lesgeld in rekening gebracht.

Alle pakketten

 • De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
 • Indien in termijnen betaald wordt, dient dit telefonisch of schriftelijk doorgegeven te worden aan de medewerkers van het kantoor.
 • Bij betaling in termijnen dient 50% van het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
 • Extra lessen die buiten het pakket vallen worden met regelmaat gefactureerd, de factuur hiervan dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.

Opleiding aanhangwagen

 • De betaling dient bij aanvraag contant/ per pin voldaan te worden.
 • Indien de opleiding in opdracht van een bedrijf genoten wordt dient men, hiervoor een schriftelijke verklaring met alle gegevens van het bedrijf en de desbetreffende kandidaat af te geven bij de Rijschool. De kandidaat blijft naast het bedrijf hoofdelijk aansprakelijk.
 • De betaling per factuur dient voldaan te zijn vóór aanvang van het examen.
 • Extra lessen worden in rekening gebracht.

Losse lessen

 • Dienen contant betaald te worden direct na de rijles. Of per rekening van ongeveer 5 lessen.
 • De kosten van de Tussentijdse Toets/ het examen dienen bij aanvraag voldaan te worden.

Motor

 • De betaling dient contant/ per pin of via rekening voldaan te worden.
 • De kosten van een examen dienen bij aanvraag voldaan te worden.